شرکت توسعه عمران بیمه

مشاوره پذیرش در فرابورس

شرکت فرایند شیمی حکیم

مشاوره پذیرش در فرابورس

شرکت سروستان خوراک

مشاوره پذیرش در فرابورس

شرکت فولاد هیربد زرندیه

مشاوره پذیرش در فرابورس

شرکت پرازش الکترونیک راشد سامانه (پارسا)

مشاوره پذیرش در فرابورس

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی

مشاوره پذیرش در فرابورس

شرکت مادر تخصصی معادت و صنایع معدنی خاورمیانه

مشاوره عرضه

شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

مشاوره عرضه (افزایش سرمایه و اوراق مشارکت)

شرکت پالایش نفت شیراز

مشاوره پذیرش در فرابورس

شرکت پالایش نفت تهران

مشاوره پذیرش در فرابورس

شرکت بیمه پاسارگاد

مشاوره پذیرش در فرابورس

شرکت بیمه اتکایی ایران

مشاوره پذیرش در فرابورس

شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

مشاوره پذیرش در فرابورس

شرکت زرین معدن آسیا

مشاوره پذیرش در فرابورس

شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه

مشاوره عرضه

شرکت سرمایه گذاری آب و برق صبا

مشاوره عرضه

شرکت گروه صنعتی پاکشو

مشاوره پذیرش در بورس

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

مشاوره پذیرش در بورس

شرکت آذر مینل جام

مشاوره پذیرش در بورس

شرکت توسعه حمل ونقل ریلی

مشاوره پذیرش در فرابورس

شرکت فن آوا کارت

مشاوره پذیرش در فرابورس

شرکت پتروشیمی تبریز

مشاوره پذیرش در فرابورس

شرکت بانک پاسارگاد

مشاوره عرضه

شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد

مشاوره عرضه

شرکت پارس آریان

مشاوره عرضه

شرکت سرمایه گذاری شاهد

مشاور عرضه(افزایش سرمایه)

شرکت صنعتی بهشهر

مشاور عرضه(افزایش سرمایه)

شرکت آسان پرداخت پرشین(آپ)

مشاوره عرضه

شرکت گروه صنعتی پاکشو

مشاوره عرضه

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

مشاور عرضه(افزایش سرمایه)

شرکت نفت بهران

مشاور عرضه(افزایش سرمایه)

شرکت سرمایه گذاری سعدی

مشاور عرضه(افزایش سرمایه)

شرکت فولاد خوزستان

مشاوره پذیرش(اوراق سلف)

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

مشاوره عرضه(انتشار صکوک)

شرکت ریل سیر کوثر

مشاوره عرضه(انتشار صکوک)

شرکت صنایع شایا شیمی

مشاوره عرضه(انتشار صکوک)

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

مشاوره عرضه(انتشار صکوک)

شهرداری اهواز

مشاوره عرضه(انتشار صکوک)