کارگزاری بانک پاسارگاد
مشتری گرامی لطفا قبل واریز وجه به موارد زیر توجه فرمایید:

وجه واریزی نباید از حساب مشترک باشد.

وجه واریزی باید از حساب خود شخص بوده و از حساب‌های غیر نباشد.

بدیهی است؛ در صورت عدم رعایت موارد فوق، وجه واریزی به حساب مبدا عودت خواهد شد و عواقب تاخیر در ثبت و خرید به عهده مشتری است.

شماره حساب های کارگزاری بانک پاسارگاد

شعبه الوند - 209

شماره حساب : 20911399191

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 5022297000038609

شماره شبا : IR660570020901100039919001

شماره حساب های کارگزاری بانک پاسارگاد

شعبه بورس کالا - 62117

شماره حساب : 5236539478

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 6104337643843483

شماره شبا : IR750120000000005236539478

شماره حساب های کارگزاری بانک پاسارگاد

شعبه سرو - 849

شماره حساب : 849408310241

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 6219867000008447

شماره شبا : IR840560084904000831024001

شماره حساب های کارگزاری بانک پاسارگاد

شعبه بورس اوراق بهادار - 695

شماره حساب : 0102668130006

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 6037991899953024

شماره شبا : IR170170000000102668130006

شماره حساب های کارگزاری بانک پاسارگاد

شعبه انقلاب نجات الهی - 165

شماره حساب : 0000166620481

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 5859837002032916

شماره شبا : IR540180000000000166620481

شماره حساب های کارگزاری بانک پاسارگاد

شعبه ولیعصر چهار راه طالقانی - 1255

شماره حساب : 20100163138606

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی :

شماره شبا : IR660540125520100163138606

شماره حساب های کارگزاری بانک پاسارگاد

شعبه فلامک شمالی - 536

شماره حساب : 100840378011

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی :

شماره شبا : IR890610000000100840378011

شماره حساب های کارگزاری بانک پاسارگاد

شعبه بورس کالا - 383

شماره حساب : 0109115268008

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 6037691990231888

شماره شبا : IR570190000000109115268008

شماره حساب های کارگزاری بانک پاسارگاد

شعبه حافظ - 106

شماره حساب : 106234444331

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی :

شماره شبا : IR370550010600203444433001

شماره حساب های کارگزاری بانک پاسارگاد

شعبه بورس کالا - 1501

شماره حساب : 845567398

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 6037707000095004

شماره شبا : IR680160000000000845567398

شماره حساب های کارگزاری بانک پاسارگاد

شعبه آفریقا - 1009

شماره حساب : 100911040707071819

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی :

شماره شبا : IR120780100911040707071819

شماره حساب های کارگزاری بانک پاسارگاد

شعبه حافظ - 129

شماره حساب : 0100003532002

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی : 5029387010009626

شماره شبا : IR220660000000100003532002

شماره حساب های کارگزاری بانک پاسارگاد

شعبه بیهقی - 2000

شماره حساب : 1111800058108

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی :

شماره شبا : IR340150000001111800058108

شماره حساب های کارگزاری بانک پاسارگاد

شعبه بورس کالا مخصوص مشتریان بورس انرژی - 62117

شماره حساب : 4670071569

شماره کارت مجازی ۱۶ رقمی :

شماره شبا : IR230120000000004670071569